Půjčovní řád pro zapůjčení úklidové a čisticí techniky


Půjčovna úklidové a čisticí techniky

Tento půjčovní řád je závazný pro pronajímatele na straně jedné a nájemce (zákazníka) na straně druhé.
Smluvní vztah ve věci zapůjčení stroje vzniká podpisem smlouvy o zapůjčení stroje a řídí se dle tohoto půjčovního řádu.

Pro uzavření smlouvy je třeba, aby zákazník:

- byl starší 18-ti let
- předložil 2 platné doklady určující jeho totožnost (za průkaz totožnosti se považuje občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz, rodný list)
- složil kauci určenou půjčovnou, jejíž výše se řídí hodnotou půjčovaného stroje

 - Technický stav zapůjčeného stroje je při předání odzkoušen a zkontrolován pronajímatelem i nájemcem. Případné závady, které nebrání řádnému a bezpečnému užívání, se uvedou do smlouvy o zapůjčení stroje.

- Nájemce se zavazuje používat zapůjčený stroj způsobem, pro který je určen.

- Lhůta zapůjčení stroje je uvedena ve smlouvě o zapůjčení stroje a je závazná. V případě opožděného vrácení stroje se nájemce zavazuje uhradit penále navýšené o 25% denní částky za každý den z prodlení.

- V případě, že dojde k poruše vypůjčeného stroje v rozsahu, který brání jeho řádnému využití, je třeba tuto skutečnost okamžitě reklamovat. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel a půjčovné bude účtováno v plné zápůjční době.

- V případě poškození či ztráty zapůjčeného stroje je zákazník povinen uhradit vzniklou škodu. Náklady spojené s opravou tohoto poškození budou hrazeny ze složené kauce při vrácení stroje nebo případně bude kauce ponechána do doby, než bude oprava vyřízena.

- Nájemce NESMÍ žádným způsobem do zapůjčeného stroje zasahovat, případně jej opravovat. V případě, že toto nedodrží, nájemce ponese všechny náklady vzniklé tímto zásahem.

- Nájemce není oprávněn přenechat předmět pronájmu třetí osobě.

- Stroj i s příslušenstvím bude předán i vrácen v půjčovně pronajímatele, pokud se účastníci nedohodnou jinak.

- Nájemce předá zpět zapůjčený stroj i s příslušenstvím v řádně čistém stavu, jinak uhradí poplatek 250,- Kč bez DPH (303,- Kč s DPH) pronajímateli za vyčištění.

- V případě řádně vráceného stroje, bude nájemci vrácena kauce.

- Nájemce svým podpisem ve smlouvě o zapůjčení stroje potvrzuje, že byl seznámen s obsluhou stroje vč. jeho příslušenství, jeho údržbou, půjčovním řádem a návodem k použití stroje.